Erf- en schenkbelasting

 Schenken

Als u geld wilt schenken aan bijvoorbeeld uw kind of kleinkind, wilt u dat het liefste belastingvrij doen. Slim schenken is onder andere belasting besparen. Door te schenken vermindert u uw vermogen waardoor uw minder belasting hoeft te betalen in box 3, en zorgt u ervoor dat uw erfgenamen minder belasting verschuldigd zijn na uw overlijden.

Afhankelijk van de hoogte van de schenking en de relatie die de ontvanger heeft tot de schenker, betaalt de ontvanger over de waarde van de schenking (of dit nu geld of een andere vorm van schenking is) schenkbelasting. Niet over de hele schenking hoeft belasting betaald te worden. Er hoeft slechts belasting betaald te worden als er meer wordt ontvangen dan het geldende vrijstelling (=belastingvrije bedrag).

In 2022 kunt u aan een kind een bedrag van € 5.677 belastingvrij schenken. Voor overige ontvangers van een schenking (bijv. kleinkinderen) is het belastingvrije bedrag € 2.274. Schenken kan door geld te geven, maar de vrijstellingen gelden ook als de schenker de portemonnee niet opendoet (‘schenken op papier’). Als ouders kunt u ook eenmalig een groot bedrag aan uw kinderen schenken als uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud is (of als uw kind ouder is dan 40 maar een partner heeft jonger dan 40). Deze eenmalige schenking is in 2022 vrijgesteld voor een bedrag van € 27.231. Voor een dure studie mag u uw kind een vrijgesteld bedrag van € 56.724 schenken.

 Belastingvrije vrijstelling voor een koopwoning

Per 1 januari 2017 is de al aanwezige vrijstelling voor de eigen woning verruimd naar € 100.000. Het vrijgestelde bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd en bedraagt over 2022 € 106.671. De schenking dient wel uiterlijk 2024 gebruikt te worden voor de woning. Om deze vrijstelling te verkrijgen, zal de schenking moeten worden aangewend voor:

  • De aankoop van een eigen woning of een woning in aanbouw;
  •  Verbetering of onderhoud;
  •  Afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming;
  •  Aflossing van een eigenwoningschuld of een restschuld.

De voorgestelde verhoogde vrijstelling is niet beperkt tot schenkingen van ouders aan kinderen. Dat betekent dat het niet uitmaakt van wie de schenking wordt ontvangen, mits de begiftigde tussen de 18 en 40 jaar oud is. Een andere belangrijke versoepeling is dat het bedrag van de verhoogde vrijstelling voor schenkingen die de begiftigde van dezelfde schenker ontvangt onder voorwaarden gespreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren mag worden benut. Bijvoorbeeld: een ontvanger mag een schenking van € 30.000 in 2020, 2021 én in 2022 ontvangen, zolang dit maar opgegeven wordt in een aangifte Schenkbelasting.

Aangifte schenkbelasting

Als u in 2022 een schenking doet of heeft gedaan boven de algemene vrijstellingen van € 5.677 of € 2.274 moet u vóór 1 maart 2023 aangifte schenkbelasting doen. Het schenken binnen de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 27.231 of € 56.724 moet u ook in een aangifte schenkbelasting aangeven, onder vermelding dat van deze vrijstelling gebruik wordt gemaakt. De Belastingdienst moet immers weten of en zo ja, voor welk bedrag de schenkingsvrijstelling is benut.

Wat kan FiscAlm voor u betekenen?

Niet alleen kan ik de aangifte Schenkbelasting voor u verzorgen, maar ik kan u ook adviseren in andere kwesties waarmee u met het schenkrecht te maken heeft. Denkt u bijvoorbeeld aan het overdragen van uw ondernemingsvermogen aan uw kinderen, of het schenken van een deel of uw gehele inboedel aan uw naasten.

Erven

Zoals hiervoor al genoemd is, kan er een aanzienlijk bedrag aan erfbelasting bespaard worden door tijdens uw leven geld te schenken aan uw naasten. Daarnaast kan een goed testament u helpen om bij overlijden belasting te besparen. Als u geen testament heeft, wordt er uitgegaan van de wettelijke verdeling. Fiscaal kan het aantrekkelijker zijn om voor een andere verdeling te kiezen of te kiezen voor een verschuiving van de belasting in plaats van besparing. Reden hiervoor kan zijn dat het geld ‘vastzit’ in een huis of in beleggingen. Het is bijna altijd fiscaal gunstig om naast de kinderen ook de kleinkinderen te laten erven.

Hoeveel belasting betaald moet worden, hangt af van de grootte van de erfenis en van de relatie met de overledene. Evenals bij schenken hoeft geen erfbelasting te worden betaald tot een bepaalde vrijstelling. Ook dit is afhankelijk van de relatie met de overledene. Zo geldt er in 2022 bij een erfenis aan de partner een vrijstelling van € 680.645 en voor kinderen een vrij te laten bedrag van € 21.559 per kind. Als u samenwoont, kan het verstandig zijn om een notarieel samenlevingscontract af te sluiten, want voor de successiewet wordt u zonder niet altijd gezien als partners. Voor partners geldt immers een vrijstelling van € 680.645 en bent u geen partners, dan geldt er slechts een vrijstelling van € 2.274. Dit kan behoorlijk wat erfbelasting schelen!

Ook als u een huis erft, zijn er opties om de erfbelasting te verminderen. U heeft bijvoorbeeld de keuze om de WOZ-waarde in het jaar van overlijden op te geven of die in het daaropvolgende jaar. Gezien de stijgende huizenprijzen, kan het daarom in uw voordeel zijn om de eerdere WOZ-waarde op te geven en hierdoor belasting te besparen.

Doordat het bij erfenissen vaak om hoge bedragen gaat, is het de moeite waard om een deskundig belastingadviseur in te schakelen die uw aangifte af kunt handelen en u kunt adviseren op dit gebied. FiscAlm heeft die kennis in huis en helpt u graag!